Zber údajov o počtoch žiakov zo škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR

Financovanie škôl a školských zariadení sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní podľa § 7 ods.4 zákona č. 597/2003 Z. z. poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov.

Zber údajov sa uskutočňuje priamym vložením do Centrálneho registra na adrese crinfo.iedu.sk.