Zber údajov o počtoch žiakov v šk. roku 2016/2017 zo škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR

Financovanie škôl a školských zariadení sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zber údajov je ukončený !

Termíny:

 • Školy s právnou subjektivitou
  do 23.9.2016 vytvoria protokol (PPS) a odovzdajú ho zriaďovateľovi (3x)
 • Školy bez právnej subjektivity (údaje zadávajú zriaďovatelia)
  do 23.9.2016 vytvoria protokol (PNS)
 • Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ
  postupujú rovnako ako školy
 • Zriaďovatelia
  do 30.9.2016 vytvoria protokol zriaďovateľa (PZ) a odovzdajú ho na OÚ (2x)

 • do 7.10.2016 vytvoria protokol za kraj (POÚ) a odovzdajú ho na MŠVVaŠ SR (1x) spolu so všetkými protokolmi zriaďovateľov (PZ) a protokolmi škôl / školských zariadení (PPS, PNS)

Pomocné materiály: