Zadávanie údajov: - počty žiakov sa zadávajú podľa stavu k 15.9.2017 -

Údaje zapisuje škola alebo školské zariadenie s právnou subjektivitou.
Údaje zapisuje zriaďovateľ za školy alebo školské zariadenia vo svojej pôsobnosti, ktoré nemajú právnu subjektivitu.
                                                                                                                                                                                             

Preberanie protokolov:

Protokoly preberá zriaďovateľ za školy alebo školské zariadenia vo svojej pôsobnosti.
Protokoly preberá OŠ OÚ za zriaďovateľov vo svojej pôsobnosti.